„Restaurování“ turínského plátna

autor: William Meacham – archeolog specializující se na oblast jižní Číny, zabýval se datováním turínského plátna metodou radioaktivního uhlíku, napsal knihu The rape of the Shroud 

sar_2wiki5

Turínské plátno v celé délce, obrázek před „restaurováním“. Poprvé bylo plátno fotografováno v roce 1898.

Zda-li se jedná o starověkou nebo až středověkou záležitost, není jisté, nicméně turínské plátno je bezpochyby nejslavnější textilií na světě. Také patří mezi textilie, které byly snad nejintenzivněji studovány a analyzovány, neboť neustále fascinuje už svou existencí a tím, co by mohla představovat. Přesto byly některé z důkazů a informací o jejím vzniku a používání zničeny „restaurováním“, které proběhlo v roce 2002.

Ancient-fabric-Turin-Shroud

Mikroskopický snímek keprové vazby plátna.

Discyellow

Mikroskopický snímek lněného vlákna odebraného z plátna.

Turínské plátno – jedná se o pruh lněného plátna, na němž je neznámým způsobem zachycena postava muže s charakteristickými krvavými skvrnami (analýzy potvrdily skutečnou lidskou krev). Plátno je na několika místech propáleno, což způsobil požár v roce 1532, a tato místa byla v minulosti podšita záplatami. Legenda praví, že plátno opravovaly chudé jeptišky, které používaly pouze zlaté jehly a během celé práce odříkávaly modlitby.

Pro miliony lidí, kteří věřili, že by turínské plátno mohlo být to, v němž byl pohřben Kristus po sejmutí z kříže, se zlomovým okamžikem stal 13 říjen roku 1988. Výsledky datování malého vzorku z okraje tkaniny radiokarbonovou metodou ukázaly dobu vzniku plátna v rozpětí let 1260 až 1390 našeho letopočtu. Od té chvíle bylo turínské plátno považováno za podvrh vyrobený ve středověku. Jedinou záhadou zůstal obraz na plátně, který nedokázaly objasnit ani tisíce hodin vědecké práce.

666d8cb876e57d70621eb389dd5a7eec

Tvář z turínského plátna.

V Itálii byla všeobecná reakce zcela opačná. Většina lidí začala zpochybňovat samotnou metodu datování spíše než relikvii a vůbec její použití pro tento specifický objekt. Někteří se domnívali, že neustálá manipulace a dlouhodobé vystavování v kostelích mohlo ovlivnit měření. Jiní věřili, že pokud bylo plátno přítomno Kristovu vzkříšení, mohlo v plátnu dojít k chemickým změnám. Vznikly i bizarní konspirační teorie, že pracovník Britského muzea zaměnil vzorky, aby zdiskreditoval výsledky. Turínský arcibiskup kardinál Anastasio Ballestrero a jeho náměstek pro vědu byli veřejně ukřižováni za oznámení na tiskové konferenci, že výsledky testů jsou stále záhadou a že by vzácná ikona měla nadále inspirovat k úctě. Toto nekritické prohlášení se jevilo tak, že Církev akceptuje výsledky testu a věří tomu, že turínské plátno je středověký padělek.

Všeobecný rozruch způsobil, že kardinál odešel do předčasného důchodu a tímto zřejmě došlo k nastartování sledu významných změn, které zásadním způsobem ovlivnily budoucnost plátna. Nástupce kardinál Giovanni Saldarini po převzetí úřadu vyhlásil, že prioritní bude ochrana plátna. Toto prohlášení však neznamenalo nic jiného než neprodlené zastavení všech výzkumných prací na plátně a jeho znepřístupnění odborné veřejnosti. Od té doby nebyla povolena žádná další vědecká zkoumání. Saldarini si vybral skupinku pěti textilních expertů, aby mu radili v otázkách preventivní konzervace. Z této skupiny se později zformovala „komise konzervátorů“, která začala řešit, jak nejlépe plátno uchránit především před turínským znečištěným ovzduším. Ještě v té době bylo podniknuto několik velmi pozitivních kroků. Plátno bylo uloženo naplocho na rozdíl od navíjení na roli a bylo uchováváno ve stabilní teplotě a vlhkosti. Také byl zhotoven speciální box, kde bylo plátno dlouhodobě uchováváno v inertní atmosféře argonu s méně než 1 % kyslíku.

nz4

Vystavené turínské plátno.

 

SHroud-of-turin3Od roku 2000 komisi vedl Mons. Ghiberti. Zřejmě díky jeho snahám však došlo k výrazné změně směřování pryč od citlivého a pasivního přístupu upřednostňovaného moderními konzervátory v případech vzácných objektů. Varovné signály ukázala již konference v roce 2000 pořádaná pro mezinárodní odborníky a sponzorovaná turínskou arcidiecézí. Účastníci konference byli pozváni k prohlídce nově adjustovaného plátna. Celá tkanina byla vypnuta na desku a uložena mimo vitrínu s inertním plynem. Osvětlení bylo zajištěno přirozeným světlem z oken a odhalený povrch plátna ozařovaly blesky od přítomných fotoaparátů. Mnohé z přítomných udivilo, že lidé, jejichž zodpovědností byla ochrana plátna, se k němu chovali překvapivě velmi neohleduplně. Co mělo následovat, nikdo neočekával.

V roce 2002 vyšlo najevo, že turínské plátno bylo zásadním způsobem restaurováno. Restaurování proběhlo v červnu a červenci toho roku v úplném utajení pouze v úzkém kruhu několika zasvěcených a bylo dlouho dopředu plánováno. Na veřejnost prosákly informace, že záplaty na propálených místech provedené v roce 1534 a podložní plátno, kterým bylo turínské plátno podšito, byly sejmuty. Také bylo plátno očištěno od „prachu a různých nečistot“. Informace vyvolaly všeobecné zděšení nad tak masivním a agresivním zásahem v kontrastu s nerušivými a nedestruktivními metodami, které byly při zkoumání plátna do té doby používány.

Francesco Sisinni, vážená politická a akademická osobnost, napsal: „Opravdu musel tak důležitý objekt, nad jehož materiální a historickou hodnověrností neúnavně pracovali učenci ze všech koutů světa, a především objekt, před kterým poklekali miliony věřících z celého světa, projít tak radikálním zásahem?!“

K plánovanému restaurátorskému zásahu nebyli přizváni žádní další odborníci, ani ti, kteří se zkoumáním plátna zabývali doslova celý život. Dva ze členů původní skupiny, americký chemik, Jan Cardamone, a anglická textilní konzervátorka a restaurátorka, Sheila Landi byli těmito zprávami překvapeni a šokováni.

59725ae9975ce198784637e368caf358

Restaurátorka Metchild Flury-Lemberg při práci na turínském plátně, léto 2002, foto: Telesubalpina TV.

Jediným, kdo z původní skupiny komise konzervátorů zůstal a účastnil se „restaurování“ plátna byla švícarská odbornice na textil Metchthild Flury-Lemberg. Kromě ní byli přizváni lidé bez textilního a konzervátorského zaměření.

Na konferenci uspořádané pro odbornou veřejnost v roce 2002 byly objasněny restaurátorské zásahy, které byly na turínském plátně provedeny. Prof. Severino, vědecký poradce, nastínil problém tak, že plátno bylo špinavé a tedy jej bylo nutné vyčistit a že čištění byl správný a nezbytný krok. Jedním z dalších zákroků bylo kompletní vyrovnání a zbavení plátna všech skladů a pomačkání, což se jim, jak prohlásil prof. Savarino, bohužel i přes velkou snahu zcela nepodařilo. Obě tato prohlášení posluchače z řad odborné veřejnosti velmi šokovala. Obzvláště amerického vědce Johna Jacksona, který se zabývá právě studiem těchto původních stop po skladech majících velkou historickou a vypovídající hodnotu.

2010-04-08-shroud-339-600-339

Mechild Flury-Lemberg pracuje na turínském plátně.

William Meacham píše „Dalo by se říci, že proces „restaurování“ turínského plátna byl takřka opakem současného konzervátorského přístupu. S plátnem bylo každý den manipulováno bez ochranných rukavic, bez ochranného oděvu a bez dalších opatření zabraňující jeho kontaminaci novodobými nečistotami. K plátnu měli přístup návštěvníci, fotografové a televizní štáby. Plátno bylo takřka nepřetržitě osvětleno lampami bez filtrů z velmi blízké vzdálenosti. Relikvie prošla obrovským stresem při snímání původních záplat a podkladové tkaniny, aby mohla být podložena novou. Všechny tyto operace byly velmi radikální, invazivní a neopodstatněné. Z konzervátorského pohledu se jednalo především o estetické úpravy a snahy o pseudorestaurování s „dobrým úmyslem“.“

Flury-Lemberg, textilní odbornice a členka restaurátorského týmu, to komentovala takto: „Zachování oprav [záplat] chudých Klarisek z roku 1534 má jistě své historické opodstatnění a proto byly prozkoumány a zaznamenány pro budoucí výzkum, ale nepředstavují hodnotu jako takovou. To bylo základem pro konzervátorské zásahy provedené 2002.“

Bylo velmi překvapivé, že záplaty bezmála pět set let staré byly shledány stejně nežádoucí jako ty provedené před pár lety. Obojí bylo viditelnou součástí minulosti, která tvoří historickou hodnotu předmětu a ukazuje jeho identitu relikvie. Byl to záznam toho, s jakou péčí a úctou se jeptišky staraly o posvátnou relikvii.

bez názvu

Turínské plátno je nyní uloženo v prosklené vitríně a adjustováno naplocho na novém plátně, které vytváří poměrně velký barevný kontrast.

V roce 2003 byly komentáře předních světových badatelů, kteří se turínským plátnem zabývali, zveřejněny na stránkách http://www.shroud.com/restored.htm. Ray Rodgers, uznávaný chemik z National Laboratory v Los Alamos prohlásil, že výsledkem „restaurování“ je definitivní ztráta velkého množství potenciálně důležitých informací. Doktor Frederick Zugibe, bývalý vedoucí patolog z Rocland County NY vyjádřil zklamání nad tím, že restaurátoři během práce nenosili rukavice a ochranné oblečení.

Ztracená data

Už od prvního zkoumání plátna v roce 1933 byl největší důraz kladen na použití neinvazivních metod. Velmi důležitá byla také spolupráce s experty z jiných odvětví, kteří plátno studovali, protože věděli, jaké informace a data obsahuje a hlavně, jak musí být tato data sbírána, extrahována nebo uchována.

7dadad40ceec8a6313a24644cd3bfd21

Odsávání nečistot z plátna pomocí vysavače, foto: Telesubalpina TV.

Profesor Savarino prohlásil, že nic nebylo ztraceno či vyhozeno, vše bylo uchováno. K čemu je ale 30 skleněných nádob plných prachu a nečistot odsátého z obou stran plátna, když už nikdo nikdy nedohledá, z jakého místa přesně byly odebrány. Data, která ztratí svůj kontext, ztrácí svůj význam a hodnotu.

Příkladem mohou být částečky pylu ze Středního východu, které byly na turínském plátně identifikovány. Jejich odebrání však bylo nutné udělat znovu, což už není možné. Kromě toho byly identifikovány i jiné zbytky rostlin a hmyzu, stopy natronu a aloe. Všechny tyto informace byly z plátna odsány vysavačem bez použití mikroskopu a předchozího důkladného průzkumu.

03e317f13338feaf787b2e90302875e9

Odstraňování zuhelnatělých okrajů špachtličkou, foto: Telesubalpina TV.

Mnohem větší poškození způsobilo rozhodnutí o odstranění zuhelnatělých intaktních okrajů propálených děr. Ty byly mechanicky odděleny resp. oškrábány až k hranici pevné tkaniny. Flury-Lemberg vydala publikaci, v níž se jala obhajovat zásahy provedené na plátně. Uvádí, že turínské plátno bylo ohroženo postupným rozpadem a ztrátou materiálu okolo propálených míst a oxidací způsobenou uhlíkatými částečkami, jež se rozšířily tkaninou. Problém s tímto tvrzením byl, že nic takového věda nezná. Fotografické záznamy pořízené v roce 1898 neukazovaly žádný úbytek tkaniny v místech, která popisovala.

70fd181b1ce6ff649571132ab6ea8963

Vpravo RTG snímky původních rozměrů děr, vlevo díry po odstranění zuhelnatělých okrajů, RTG snímky: William Mottern.

f9dff9d9119e755340aed9bcdafb4293

Vpravo RTG snímky původních rozměrů děr, vlevo díry po odstranění zuhelnatělých okrajů, RTG snímky: William Mottern.

dafa9e770075fb946a80495f5bc5f751

Vpravo RTG snímky původních rozměrů děr, vlevo díry po odstranění zuhelnatělých okrajů, RTG snímky: William Mottern.

Odstraněním zuhelnatělých okrajů došlo ke ztrátě materiálu plného informací. Propálené části totiž zasahují do „obrazu Krista“ i do skvrn od krve, kde bylo možné odebrat vzorky, které by mohly objasnit spoustu nezodpovězených otázek. Také odebrání starých záplat a vysátí prachových depozitů, jež se tam ukládaly od 1534 se rovná obrovské ztrátě dat. Vyrovnáním plátna a důkladným našitím na podklad došlo k téměř úplnému vyrovnání všech původních skladů a pomačkání vypovídajících o tom, jak bylo plátno v minulosti ukládáno. Některé sklady podle míry proznačení a umístění vznikly prokazatelně před požárem 1532.

shrdbig

Turínské plátno před „restaurováním s původními záplatami z roku 1534.

ventrest

Turínské plátno po „restaurování“ na novém podkladu.

Vážným pochybením byla i manipulace s plátnem bez ochranných rukavic. Neexistuje argument, který by ospravedlnil doteky holých rukou na tak významný předmět. Textilní odborníci radí nosit bavlněné nebo tenké vinylové rukavice a případně odkádat i šperky, aby nemohlo dojít k nechtěnému poškození textilie. Z doteků rukou textilie absorbuje sole a tuky z pokožky a časem může dojít k nežádoucímu zbarvení, ztuhnutí až degradaci textilních vláken. Už v roce 1978 vědci zkoumající plátno nosili ochranné rukavice. Je sice pravda, že v minulosti s turínským plátnem jistě bylo nakládáno bez rukavic, ale není důvod pokračovat v tom dnes, pokud víme, jaký to má dopad. Je možné, že během restaurování v roce 2002 se v krátké době dotko plátna více rukou a bylo osvíceno větším množstvím světla než za celou jeho historii jako relikvie. Víme, že v roce 1534 bylo plátno velmi citlivě opraveno jeptiškami, které se snažily zachovat každý kousek drahocenné relikvie včetně ohořelých zuhelnatělých čístí. Ve světle toho se „restaurování“ provedené v roce 2002 jeví jako výrazná regrese.

Závěr

Přestože existuje etický kodex v konzervování a restaurování, nic nezaručí, že předmět nebo informace v něm budou zachovány. „Restaurování“ turínského plátna je právě takovým příkladem. Plátno představuje unikátní a komplikovanou záležitost, jež je velkou výzvou a vyžaduje péči vysokého standardu vycházejícího ze spolupráce různých vědeckých odvětví.

Uveřejněné výsledky „restaurování“ vedly k sepsání petice 52 vědců zabývajících se turínským plátnem zaslanou do Vatikánu. Požadavkem bylo zřídit mezinárodní komisi uznávaných vědců a významných osob včetně zástupců Pontifikální akademie věd a Vatikánského muzea, která bude rozhodovat o ochraně, zkoumání, konzervování a dalším nakládání s plátnem. Petice zůstala bez odezvy.

video o restaurování turínského plátna

původní text byl publikován v e-conservationonline:

http://www.e-conservationline.com/content/view/862

Reklamy

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s